Trang thông tin điện tử Thư Viện Tỉnh Sóc Trăng                                                                                                        Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam                                                                                                        Biển Đông và Hải đảo Việt Nam                                                                                                        Chữa bệnh bằng máy sấy tóc                                                                                                        Cuốn Sách và Tôi                                                                                                          Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Các biện pháp nâng cao trí nhớ                                                                                                         Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Hoàng Sa - Trường Sa Biển Đảo Quê Hương Trong Trái Tim Người Việt Nam                                                                                                         Trưng bày sách kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh                                                                                                         Không Rào Cản


Tìm Kiếm
Tìm kiếm

Thời Tiết

Chuyên Mục

Liên Kết Website

Thống Kê Truy Cập

Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
*****

Số 67/2006/TT-BVHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006

 THÔNG TƯ

 CỦA BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 67/2006/TT-BVHTT NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN PHÂN HẠNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin (sau đây gọi là Nghị định số 63/2003/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa (sau đây gọi là Nghị định số 92/2002/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);
Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập;
Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2757/BNV-TL ngày 17 tháng 7 năm 2006, Bộ Tài chính tại Công văn số 8778/BTC-PC ngày 19 tháng 7 năm 2006, Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin trong phạm vi cả nước như sau:

  1. QUY ĐỊNH CHUNG 
  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn việc phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và quản lý, bao gồm:

a) Các bảo tàng; các ban, trung tâm quản lý di tích hoặc khu di tích (sau đây gọi chung là Ban quản lý di tích);

b) Khu Sáng tác, Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Trung tâm Tin học trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin;

c) Các thư viện công cộng;

d) Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn gồm: nhà hát, đoàn nghệ thuật và Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội;

đ) Báo (báo in, báo điện tử), tạp chí, đài phát thanh truyền hình và đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Các Trung tâm văn hóa - thông tin gồm: Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa - thông tin, Trung tâm văn hóa - thông tin - triển lãm, Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao;

g) Trung tâm điện ảnh băng hình, Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Trung tâm Văn hóa-Thông tin Việt Nam tại Lào.

Trang 1 / 5 1 2 3 4 5 > >>

TOP