Trang thông tin điện tử Thư Viện Tỉnh Sóc Trăng                                                                                                        Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam                                                                                                        Biển Đông và Hải đảo Việt Nam                                                                                                        Chữa bệnh bằng máy sấy tóc                                                                                                        Cuốn Sách và Tôi                                                                                                          Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Các biện pháp nâng cao trí nhớ                                                                                                         Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Hoàng Sa - Trường Sa Biển Đảo Quê Hương Trong Trái Tim Người Việt Nam                                                                                                         Trưng bày sách kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh                                                                                                         Không Rào Cản


Tìm Kiếm
Tìm kiếm

Thời Tiết

Chuyên Mục

Liên Kết Website

Thống Kê Truy Cập

Thông tư số 01 /2010/TT-BVHTTDL , ngày 26 tháng 02 năm 2010

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

 Số: 01 /2010/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ 

Hà Nội, ngày   26    tháng 02  năm 2010

 THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

            Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Quy chế của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:           

            Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 49/2005/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

           Điều 3. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Trang 1

Trang 1 / 2 1 2 > >>

TOP