Trang thông tin điện tử Thư Viện Tỉnh Sóc Trăng                                                                                                        Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho thế hệ trẻ Việt Nam                                                                                                        Biển Đông và Hải đảo Việt Nam                                                                                                        Chữa bệnh bằng máy sấy tóc                                                                                                        Cuốn Sách và Tôi                                                                                                          Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Các biện pháp nâng cao trí nhớ                                                                                                         Kỹ Năng Xử Lý Công Việc                                                                                                         Hoàng Sa - Trường Sa Biển Đảo Quê Hương Trong Trái Tim Người Việt Nam                                                                                                         Trưng bày sách kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh                                                                                                         Không Rào Cản


Tìm Kiếm
Tìm kiếm

Thời Tiết

Chuyên Mục

Liên Kết Website

Thống Kê Truy Cập

Quyết định ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
________________

Số: 77/2008/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trư­ởng Vụ Th­ư viện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 115/VHTT/QĐ ngày 29 tháng 8 năm 1979 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trư­ởng Vụ Thư­ viện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
 (Đã ký)

 

 Hoàng Tuấn Anh

 Trang 1

Trang 1 / 2 1 2 > >>

TOP